Gebruiksvoorwaarden Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11-09-2018. EasyROM B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69637385, hierna “EasyROM”, biedt u de applicatie “EasyROM-P”. De applicatie is te gebruiken (na installatie) op uw mobiele apparaat. De applicatie is bedoeld voor het meten van medische behandeleffecten 1. DEFINITIES De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis: 1. Account: het persoonlijke account waarmee u toegang heeft tot de App. 2. App: de applicatie “EasyROM-P” te gebruiken (na installatie) op uw mobiele apparaat via Apple’s App store of Google Play Store. 3. Gebruiker/u: u, een natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, en degene die de App gebruikt. 4. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige voorwaarden. 5. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat. 2. TOTSTANDKOMING 1. Door de App te installeren, sluit u een overeenkomst met EasyROM. 2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze overeenkomst en op elk gebruik van de App. De Gebruiksvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst. 3. De Gebruiksvoorwaarden treden in werking voor of bij installatie van de App en blijven dan in ieder geval voor de duur van de overeenkomst van kracht. 3. GEBRUIKSRECHT 1. EasyROMverstrekt hierbij aan u een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de App te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. 2. U heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van de App, tenzij bij dwingend recht toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins. 3. Het doel van de App is het leveren van een dienst met betrekking tot de menselijke gezondheid, namelijk om te ondersteunen bij de keuze of iemand naar de dokter moet en of iemand zelf al iets kan doen tegen de klachten. 4. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kunnen Apple’s Appstore en Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. 5. Raadpleeg hiervoor de Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. 4. MISBRUIK VAN DE DIENST 1. Het is u verboden om met gebruikmaking van de App de wet te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. 2. Indien naar het oordeel van EasyROM een gevaar ontstaat voor het functioneren van de App of aanverwante computersystemen of netwerken, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans of vergelijkbare software, is EasyROM gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 5. INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop, zijn en blijven van EasyROM of haar toeleveranciers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Gebruiksvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken. 2. Indien u informatie stuurt naar EasyROM, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u EASYROM een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk mankeert. 6. TEGENPRESTATIE 1. Er hoeft geen vergoeding betaald te worden aan EASYROM voor het gebruik van de App. 7. PRIVACY EN MEDISCHE GEGEVENS 1. Via de App worden persoonsgegevens verwerkt door EASYROM. EASYROM verwerkt echter geen medische persoonsgegevens van u middels de App. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in de privacy- en cookieverklaring die is te vinden in het hoofdmenu van de App. 2. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de privacy- en cookieverklaring die is te vinden in het hoofdmenu van de App. 3. Indien u feedback geeft over de App dan is het niet de bedoeling dat u medische gegevens meestuurt. EASYROM wil namelijk uw privacy zo goed mogelijk respecteren en zo min mogelijk persoonsgegevens van u verwerken en geen medische persoonsgegevens van u verwerken. Ook daarom, als u vragen heeft over de uitkomst van de triage via de App of over of u naar de dokter moet, dan moet u contact opnemen met uw (huis)arts/behandelaar of de (huis)arts/behandelaarenpost. 8. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN UPDATES 1. EASYROM zal zich naar alle redelijkheid inspannen om de App beschikbaar te laten zijn en updates bijtijds aan te bieden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid voor zover dit al binnen haar macht ligt daar de App op uw telefoon geïnstalleerd wordt. 2. EASYROM brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie door Apple’s Appstore of Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is om deze notificaties bij te houden en updates toe te staan of uit te voeren. De updates worden eveneens via deze platforms uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding. 3. Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van u. Voor een goede uitvoering van de updates is de App afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover EASYROM geen controle heeft. EASYROM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Gebruiker niet geïnstalleerde update. 4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde. Dit wordt altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met de afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de overeenkomst. 5. Vanuit de App kan verbinding worden gemaakt met Google Maps om u te helpen bij het vinden van de route naar de door u ingevoerde (huis)arts/behandelaar. EASYROM geeft geen uitsluitsel over de beschikbaarheid van deze verbinding. Deze is namelijk grotendeels afhankelijk van Google, uw telefoon, uw verbinding en hoe u uw telefoon heeft ingesteld. 6. Voor zover onderdelen van de App bij EASYROM draaien en niet op uw telefoon, heeft EASYROM het recht om de App of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering daarvan. EASYROM zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van enig geplande buitengebruikstelling. EASYROM is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling. 9. ONDERSTEUNING 1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App. 2. EASYROM levert geen ondersteuning bij het gebruik van de App. Wel kan Gebruiker vragen stellen via de e-mail (ook via de “meld het ons”-knop onder “info” in het menu van de App) of via onze contactgegevens, deze staan onderaan de Gebruiksvoorwaarden. EASYROM zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren op de vragen. Let op, als u vragen heeft over de uitkomst van de triage via de App of over of u naar de dokter moet, dan moet u contact opnemen met uw (huis)arts/behandelaar of de (huis)arts/behandelaarenpost. 3. EASYROM neemt klachten en meldingen ten aanzien van de App uiterst serieus. In geval van opmerkingen en klachten kunt u deze altijd insturen via de e-mail (ook via de “meld het ons”-knop onder “info” in het menu van de App) of via onze contactgegevens, deze staan onderaan de Gebruiksvoorwaarden. 4. Indien u een probleem, onjuiste of incomplete gegevens signaleert, kunt u hiervan ook direct melding doen middels de in de App beschikbaar gestelde “meld het ons”-knop onder “info” in het menu van de App. 10. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat door de fabrikant bestemd is om bij de mens te worden gebruikt om ziektes of handicaps op te sporen, te behandelen, of te verlichten of om ziektes te voorkomen. De App is zo een medisch hulpmiddel. 2. Op grond van de wet gelden ten aanzien van medische hulpmiddelen speciale regels. Zo is het verplicht om een CE-markering te verkrijgen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheids)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid. 3. De via de App aangeboden informatie strekt slechts tot een eerste beoordeling van de vraag of u zich dient te wenden tot de (huis)arts/behandelaar. 4. Hoewel EASYROM zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt EASYROM expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 5. De informatie is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. EASYROM beheert en onderhoudt de informatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. 6. EASYROM is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met App. 7. De aansprakelijkheidsuitsluitingen uit dit artikel, zijn slecht van toepassing indien Gebruiker een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 8. De in de overeenkomst opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade door opzet of bewuste roekeloosheid door de bedrijfsleiding of het management van EASYROM of schade door dood of lichamelijk letsel. 9. EASYROM is niet verantwoordelijk voor de gegevens die u invoert in de App. 11. DUUR EN OPZEGGING 1. U kunt op ieder moment de overeenkomst en daarmee het gebruiksrecht opzeggen door de App te verwijderen en het gebruik te beëindigen. 2. Het gebruik van de App mag door zowel u als EASYROM op ieder moment worden opgezegd. Dit is redelijk daar het gebruik voor u gratis is. 3. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) moet u ieder gebruik van de App staken en gestaakt houden. U moet dan alle kopieën (inclusief eventuele reservekopieën) van de App verwijderen van al uw systemen. 12. GEHEIMHOUDING 1. Partijen zullen informatie die zij bij gebruikmaking van de App aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. 2. EASYROM zal (en kan, in de meeste gevallen) geen kennisnemen van privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de App, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of EASYROM daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling. Hierover meer in de privacy- en cookieverklaring. 13. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast. 2. EASYROM zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste (30) kalenderdagen voor inwerkingtreding aankondigen zodat u daar kennis van kunt nemen. 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding het gebruiksrecht opzeggen door de App te verwijderen. Gebruik van de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 14. OVERIGE BEPALINGEN 1. De App is bedoeld voor personen in/uit Nederland en Vlaanderen of die deze talen spreken. De App is namelijk gebaseerd op bronnen en protocollen zoals deze gelden voor de Nederlandse zorg. Lees hierover meer onder 10. Voornoemde bronnen en protocollen kunnen namelijk per land verschillen. Indien u in strijd met voorgaande toch besluit gebruik te maken van de App dan is dit voor eigen risico, de App komt namelijk mogelijk niet overeen met de in uw land geldende zorgprotocollen en de eisen aan bronnen voor informatie in het kader van de zorg. 2. Op het gebruik en de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt, is Nederlands recht van toepassing behoudens voor zover in strijd met bepalingen van dwingend recht. 3. Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Contactgegevens Postadres: EASYROM B.V. Beatrijsstraat 16 3021RD Rotterdam E-mail: info@easyromapp.com